Din Kültürü, İslam Dini

Ebu Hureyre Hakkında Yapılan Tenkitler

1- Beytülmaldan zimmetine para geçirmekle suçlanmıştır. Ebu Hureyre’nin dürüstlüğü ortaya çıktığında Hz. Ömer tekrar vali olmasını istediğinde, Ebu Hureyre tekrar rencide edilmek istemediğini söyleyip reddetmiştir.

2- Ebu Hureyre’nin Hz. Osman’ı desteklediği, sonrasında Emevilere yakın olduğu yönünde iddialar vardır. Yine onun Mervan’dan dünyalık beklediği yolundaki iddiaların hiçbiri sağlam rivayete dayanmamaktadır.

Ebu Hureyre Hakkında Yapılan Tenkitler

3-Şiiler, bir kısım şarkiyatçılar ve bazı çağdaş yazarlar iddialarını Şii kelamcısı Ebu Cafer el İskafi ve Şii İmamiyye’den Fazl b. Şazan gibi müelliflere dayandırmaktadırlar. Bu iddialar şunlardır;

-Halife Ömer’in Ebu Hureyre’nin başına kamçı ile vurduğunu, onu ‘senin Resulullah’tan çok hadis rivayet ettiğini görüyorum, yalancı olduğunu sanıyorum, bir daha yapma’ diye uyardığını,

-Ebu Hureyre’nin Medine’de iken Dımaşk’da bulunan Hz. Ali’ye lanet ettiğini, Ali’nin de bir konuşmasında ‘zamanımızda Resul’e karşı en fazla yalan söyleyen Ebu Hureyre ed- Devsidir’ dediğini,

– Ebu Hureyre’nin Hz. Ali ve yakınlarıyla ilgili hadis uydurduğunu ileri sürmüşlerdir.

4- Bazı Şarkiyatçılar ile görüşlerini benimseyen bir kısım çağdaş yazarlar ‘meçhul bir şahsiyet’ olarak niteledikleri Ebu Hureyre’yi, sadece karnını doyurmak için Peygamberin peşine takılan bir asalak olarak saymışlar, rivayet ettiği hadisleri Resul-i Ekrem’e karşı uydurulmuş birer yalan ve iftira diye göstermişlerdir.

-Sprenger, Ebu Hureyre’nin dine hizmet maksadı ile hadis uydurduğunu söylemiş. Goldziher ise muteber hadis kitaplarında kendine isnad edilen rivayetlerin çoğunun sonraları uydurulup ona izafe edildiğini ileri sürmüştür.

-Caetani, hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Ebu Hureyre’nin yalancı olduğunu, rivayetlerine tabiat üstü unsurlar eklediğini, hayali şeyler eklediğini, İncil’den kesitleri alıp Peygamber’e mal ettiğini, kendisine nispet edilen hadisleri kendisinin ve ya kendisinden sonra gelen talebelerinin uydurduğunu iddia etmektedir.

– Ebu Hureyre’yi tenkit eden çağdaş Arap Müelliflerinin önde geleni Mahmud Ebu Reyye’dir. ‘Edva’ ‘ale’s- sünneti’l Muhammediyye’ adlı kitabında hadis ilmi ile ilgili tenkitlerini ortaya koyarken çok hadis rivayet ettiği gerekçesi ile Ebu Hureyre’yi ele almıştır. Onun kimliği belirsiz biri olduğunu, yalan söylediğini, duymadığı şeyleri Peygamber’e isnad eden biri olduğunu iddia etmiştir.

Ebu Hureyre

-Ebu Hureyre’nin Peygamber’in yanında bir yıl dokuz ay kaldığını iddia eden tek kişi de Mahmud Ebu Reyye’dir.

– Ebu Reyye, Ebu Hureyre’nin Abdullah b. Amr’ı, Resulullah’tan duyduklarını yazması sebebiyle kendinden fazla hadis bilen sahabi olarak tanıtmasını doğru bulmamış, Abdullah’ın hadis kitaplarındaki rivayetlerinin azlığını iddiasına gerekçe olarak ileri sürmüştür.

-Ebu Reyye, Ebu Hureyre’nin ‘şeyhül madire’ (ekşimiş sütle yapılan çorba) diye anıldığı iddiasında bulunmuş, bu iddiasını da Ebu Mansur es Sealibi’ye dayandırmıştır.

-Sealibinin bu rivayetinde, yemeği Muaviye’nin sofrasında yiyip, namazı Hz. Ali’nin arkasında kıldığı, bunun sebebini soranlara Muaviye’nin madiresinin daha yağlı, Hz. Ali’nin arkasında kılınan namazın da daha faziletli olduğunu söylediği nakledilir. Fakat Ebu Hureyre’nin Muaviye’nin sofrasında yemek yedikten sonra Hz. Ali’nin arkasında namaz kılması için aynı yerde bulunmaları gerekir. Fakat onlar sadece Sıffinde yakın bir mekanda bulunduğu, Ebu Hureyre’nin ise Sıffin’e katılmadığı bu nedenle de bu iddianın asılsız olduğu gerçeği ortadadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Recep Ayı ve Önemi

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir