İslamiyette Mezhepler
İslam Dini

İslamiyette Mezhepler

Alimler Kur’anı okumuş, incelemiş, Hz. Muhammed’in hayatını da göz önünde bulundurarak yorumlamışlardır. İslamiyette mezhepler bir alimin fikir ve görüşlerini benimsemekle ortaya çıkmıştır. Dinin esasıyla ilgili hiçbir ayrılık olmamasına rağmen teferruatlarda farklılıklar olmasıyla oluşmuşlardır.

İslamda Mezhepler Neden Birden Fazla

Hz. Muhammed’in vefatından sonra yanında kalan sahabelerin Mekke ve Medine dışına çıkınca karşılaştıkları farklı örf ve adetlerle karşılaştılar. Yaşanılan sorunlar farklı olduğundan verilen ayrı ictihad ve kanaatların bulunmasına neden olmuştur. Herkesin dini kaynaklardan hüküm çıkarmaya bilgisi, aklı, idrak seviyesi yeterli değildir. Bu yüzden İslamiyette mezhepler çoğalmış, belirli farklılıklar göstermiştir.

Mezhepler öncelikler fıkhi ve itikadi mezhepler olmak üzere ikiye ayrılır, daha sonra kendi içlerinde farklı kollara dağılırlar.

İslamiyette Mezhepler

Fıkhi Mezhepler

Fıkhi mezheplerin hepsi doğrudur. Amelde Allah’a kulluk görevimizi yerine getirebileceğimiz 4 hak mezhep vardır. Hanefi mezhebine mensup olanların ekserisi itikatta Maturidi mezhebine; Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebine mensup olanların çoğunluğu da Eş’ari mezhebine mensuptur.

Hanefi Mezhebi:

Mezhebin kurucusu İmam-ı Azam’dır. Asıl adı Numan’dır, ilmi bilgisinden dolayı ona en büyük imam denilmiştir. Irak’ta doğan Hanefi mezhebi doğuya ve batıya yayılmıştır. Anadolu’da ve Balkanlardaki Türkler arasında yaygın olan mezheptir.

Şafii Mezhebi:

İmam Şafii Hazretleri kurucusu olup Mısır’da doğmuştur. Günümüzde Mısır’da, Anadolu’nun güneyinde, Suriye ve Irak’ta yaygındır.

Maliki Mezhebi:

İmam Malik bin Enes sayesinde Hicazda benimsenen bir mezheptir. Hacca gelip gidenler sayesinde Endülüs’te (İspanya’da) ve Kuzey Afrika’da yayılmıştır.

Hanbeli Mezhebi:

Ahmet bin Hanbel sayesinde Necid’de tutulan bir mezheptir, yaygınlaşmamıştır.

İtikadi Mezhepler

İtikadi mezhepler iman ve inançla ilgili konular üzerine yoğunlaşmış mezheplerdir.

Ehl-i Sünnet Mezhebi

Hz. Muhammed’in yolundan giden ve bu yoldan hiç sapmayan mezheptir. Bu mezhebin kaynağı Kur’an ve sünnetlerdir. İkiye ayrılır.

Mâtüriddiyye Mezhebi

Kurucusu Matürid’de doğmuş olan Ebu Mansur Muhammed’dir. Genellikle Hanefiler Mâtüridi mezhebindedirler.

 Eş’ariyye Mezhebi

Kurucusu Ebu’l Hasan Eş’ari hazretleridir. Maliki ve Şafiler genellikle eş’ariyye mezhebine mensupturlar. İki mezhep de peygamber efendimizin sünnetine uygundur.

Ehl-i Bid’a Mezhebi

Hz. Muhammed’in sünnetlerini ve Kur’anın hükümlerini kendilerine göre yorumlayıp uygulayan kimselerdir. Yani sünnet yolundan sapan, bid’ata giren kişilerdir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir